DNIMO OÜ AKENDE MÜÜGI-JA TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1 MÜÜGILEPINGU SISU

1.1 Müüja müüb ja Ostja ostab Kauba ja/või Teenuse, mille loetelu sisaldub müügi- ja töövõtulepingus (Leping).
1.2 Kauba ja Teenuste kohta on Ostja poolt esitatud andmete baasil koostatud spetsifikatsioon ja hinnakalkulatsioon (Hind), mis on märgitud hinnapakkumises.
1.3 Juhul, kui Ostja poolt tellitava kauba puhul on tegemist standardkaubaga või kui Ostja ei soovi tema poolt Müüjale esitatud mõõtmete ja muude andmete ülekontrollimist Müüja spetsialisti poolt või pooled lepivad kokku, et Kaup valmistatakse ainult Ostjalt saadud andmete baasil, kinnitab Ostja oma nõusolekut kauba tootmise alustamiseks allkirjastades sellekohase lahtri Lepingul. Müügileping sõlmitakse hinnapakkumises toodud tähtaja jooksul.
1.4 Juhul, kui Ostja poolt tellitava kauba puhul ei ole tegemist standardkaubaga, s.t. soovitava Kauba mõõtmed vajavad täiendavat kontrollimist või kui Ostja soovib Kauba mõõtmete ülekontrollimist Müüja poolt, koostab Müüja mõõdistuslehe, millele märgitakse tehnilised erinevused võrreldes hinnapakkumises märgitud spetsifikatsiooniga.
1.5 Kauba mõõtmete kontrollimiseks Müüja poolt ostab Ostja mõõtmisteenuse, tasudes mõõdistamistööde eest vastavalt Müüja hinnakirjale.
1.6 Hinnamuudatuse kalkuleerib Müüja peale mõõdistustulemuste selgumist ühepoolselt ja teatab Ostjale uue hinna kirjalikult või muul Ostjale kättesaadaval püsival andmekandjal viie (5) tööpäeva jooksul mõõdistamisest. Hinnaga nõustumise korral ja juhul, kui mõõdistamisel selgub, et hinnapakkumises sätestatud spetsifikatsioon ja Hind ei vaja muutmist, sõlmitakse müügileping hinnapakkumises toodud tähtaja jooksul.

2 LEPINGU HIND, MAKSETINGIMUSED JA LEPINGU JÕUSTUMINE

2.1 Ostja tasub esimese osamaksena 50% müügilepingus märgitud Hinnast kolme (3) tööpäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.
2.2 Leping loetakse sõlmituks Ostja poolt Lepingu üldtingimuste punktis 2.1. nimetatud tingimuse täitmisel.
2.3 Ostja tasub lõpparve kauba eest hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul alates teate saamisest Kauba Müüja laos Ostja käsutusse andmiseks valmis paneku kohta ja enne kauba väljastamist.
2.4 Ostja tasub lõpparve Teenuste eest kolme (3) tööpäeva jooksul peale tööde teostamist ja Teenuse vastuvõtu akti allkirjastamist.
2.5 Kauba ja/või Teenuse eest tasumine toimub ülekandega, maksekaardiga või Müüja asukohas sularahas.

3 KAUBA VALMISTAMINE JA ÜLEANDMINE

3.1 Müüja kohustub valmistama Kauba tähtajaga, mis on ära toodud Lepingus ja selle lisades. Kauba valmistamise ja üleandmise tähtaeg hakkab kulgema alates lepingu sõlmimisest.
3.2 Lepingu tähtaegu arvestatakse kalendripäevades. Müüja teatab Ostjale Kauba valmimisest. Ostja on kohustatud kauba vastu võtma Müüja laos seitsme (7) kalendripäeva jooksul.
3.3 Kauba ja/või Teenuste mittevastavuste avastamisel on Ostjal kohustus Müüjat lühima mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitada ning nõuda Kauba ja/või Teenuste Lepinguga vastavusse viimist. Müüjal on igal ajal õigus Kauba ja/või Teenuste Lepingu nõuetega vastavusse viimise asemel omal kulul asendada mittevastava Kauba ja/või teha uuesti mittevastavad Teenused ning Ostja kohustub nimetatut lubama. Kauba asendamise ja/või Teenuse uuesti tegemise käigus objektilt eemaldatavad detailid kuuluvad Müüjale.
3.4 Kauba ja/või Teenuse juhusliku hävimise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Toodete üleandmisel/üleantuks lugemisel.

4 TÖÖVÕTULEPINGU SISU

4.1 Ostja tellib Müüjalt Lepingu alusel ostetud Kauba (akende, uste ja lisade) ja teenused (transport/paigaldus/viimistlus/vana akende-uste utiliseerimist Ostja Objektil.
4.2 Vanade akende demonteerimisel ei vastuta Müüja vanadele akendele, aknalaudadele, veeplekkidele, piirliistudele ja muudele lisadele tekitatud kahjustuste eest. Samuti ei vastuta seinakonstruktsioonide avaümbrustele tekkinud kahjustuste eest, mis on põhjustatud lahtise ja pragunenud krohvi, plokkide või kivide pudenemisest, avadele paigaldajatest mitteolenevatel põhjustel tekitatud defektide eest. Demonteeritud aknad kuuluvad Ostjale, kui pole kokkulepitud teisiti.
4.3 Uute akende ja/või uste montaaži (nõuetekohane akende ja/või uste loodimine, kinnitamine spetsiaalsete kinnitusvahenditega ja soojustamine polüuretaan montaaživahu või polüstüreeni ja montaaživahu kombinatsiooniga).
4.4 Paigaldus ei sisalda aknapalede viimistlust.
4.5 Juhul, kui Ostja tellib Müüjalt müügilepingu alusel ostetud Kauba (akende, uste ja lisade) paigaldusele täiendavalt akna sisepalede viimistluse, teostatakse see vastavalt järgnevale töökirjeldusele.
4.6 Sisepalede viimistlus sisaldab:
4.6.1 Palede siseviimistlemise korral kaetakse paled kipsplaadiga. Pale kipsplaadi ja siseseina ühendusnurk kaetakse vajadusel paber nurgakandiga. Kipsplaadi ja lengi vuuk täidetakse hermeetikuga. Uus pale ja seina viimistlemata osa pahteldatakse ning värvitakse valge värviga).
4.6.2 Sisaldab aknalauaalust viimistlust. (Aknalaua alune tühimik täidetakse vastavalt vajadusele osaliselt või täielikult soojustusmaterjaliga. Täitematerjal kaetakse kipsplaadi- või täiteseguga ja seina viimistlemata osa pahteldatakse ning värvitakse valge värviga).
4.6.3 Sisaldab välispalede viimistlust. (vastavalt vajadusele lengi ja välispalede vahelise prao täitmist niiskuskindla pahtli või täiteseguga). Välispale ja veepleki otste ühenduse viimistlust (pale ja veepleki otsa vahelise ühenduse täitmine täitesegu- või ilmastikukindla silikooniga). Välisviimistlus ei sisalda palede värvimist
4.6.4 Viimistlus ei sisalda muid fassaadi ega siseviimistlustöid (välis- ja siseseintelt ja välispaledelt pudenenud lahtise krohvi taastamine, puidust piirde ja muude katteliistude taastamine või asendamine ei kuulu viimistlustööde hulka)
4.7 Kui on tellitud eraldi ka vanade akende ja uste utiliseerimine, sisaldab see vanade akende ja/või uste ja nende juurde kuuluvate muude detailide ning demontaaži käigus tekkinud prahi äravedu Ostja objektilt.
4.8 Töövõtulepingu eelarve sisaldub Lepingus.
4.9 Pooled loevad töövõtulepingu eelarve oluliseks ületamiseks 10 % selle eelarvelisest maksumusest.
4.10 Müüja on kohustatud Ostjale viivitamatult teatama lisatööde ilmnemisest ja sellest tulenevast eelarve olulise ületamise vajadusest. Lisatööde ja lisatarvikute vajaduse ilmnemisel, mis tingivad eelarve olulise ületamise tuleb Ostjaga sõlmida täiendav kirjalik kokkulepe.

5 TEENUSTÖÖDE TEOSTAMINE

5.1 Müüja transpordib, paigaldab aknad lepingus märgitud aadressil (Objekt) seitsme (7) tööpäeva jooksul alates Kauba ja/või Teenuse eest tervikuna tasumisest. Viimistlustööd teostatakse samal päeval kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tööpäevaks loetakse nädalapäevi esmaspäevast reedeni.
5.2 Kui paigaldus- ja/või viimistlustöödeks Müüja poolt teatatud aeg Ostjale ei sobi kohustub Müüja teatama viie (5) tööpäeva jooksul Ostjale kirjalikult, kas SMS. kirja, e-posti või faksi teel uue teenustööde teostamise aja.
5.3 Ostja tagab Müüja töötajatele ja sõidukitele vaba juurdepääsu Objektile ning vahetatavatele akendele ja/või ustele seest poolt. Ostja tagab paigaldustöödeks vähemalt kahe meetri raadiuse töötsooni. Objektil asuvate esemete katmise ja kaitsmise eest vastutab Ostja.
5.4 Ostja kohustub tööd vastu võtma tööde valmimise päeval, andes allkirja tööde vastuvõtuaktile.
5.5 Kui kümne (10) tööpäeva möödudes peale tööde lõpetamist ei ole tööde vastuvõtuakt Ostja poolt allkirjastatud ja puudub Ostja kirjalik pretensioon, loetakse tööd vastuvõetuks.

6 LEPINGU TAGATISED

6.1 Müüjal on õigus Ostjalt nõuda müügi- ja töövõtulepingus sätestatud maksetega viivitamisel viivist 0,02% tasumata summalt päevas iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% tellitud Toodete ja/või Teenuste kogusummast.
6.2 Juhul, kui kaup ladustatakse Dnimo Oü laos kauem kui seitse (7) kalendripäeva alates Ostjale esimese teate saatmisest Kauba valmimise kohta on Müüjal õigus nõuda Ostjalt ladustamiskulu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

7 GARANTII- JA HOOLDUSTINGIMUSED

7.1 Müüja annab Kaubale garantii tähtajaga kaks (2) aastat, töödele ja/või lisadele kaks (2) aastat alates Kauba üleandmisest Ostjale. Garantiinõude aluseks on müügi- ja töövõtuleping.
7.2 Paigaldusele järgneva kolme (3) kuu jooksul on vajadusel akna reguleerimine 1 kord Müüja poolt tasuta. Hilisem reguleerimine toimub Müüja hinnakirja alusel.
7.3 Vajadus reguleerimise järele Müüja poolt kolme (3) kuu jooksul on põhjendatud ainult Kauba mittefunktsioneerimise puhul. Alusetu väljakutse ja reguleerimine toimub Müüja hinnakirja alusel.
7.4 Kaubale antav garantii kehtib: PVC materjali keemilise vastupidavuse, PVC materjali värvipüsivuse, PVC materjali valguse ja ilmastikukindluse, aknatihendite ilmastikukindluse, sulustussüsteemile (käepide, hinged, lukud), aknanurkade keevisliidete mittepurunemise, akna veepidavuse, klaaspaketi niiskuse- ja tolmukindluse kohta. Pinnadefektideks loetakse kriimustusi ja klaasidefekte, mida on võimalik näha palja silmaga 2 meetri kauguselt.
7.5 Garantii kehtivusala: Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.
7.6 Kaubale antava garantii alla ei kuulu:
7.6.1 Hooldustööd (s.h reguleerimine, õlitamine).
7.6.2 Müügieseme loomulik kulumine.
7.6.3 Ebaõigest kasutamisest tingitud defektid.
7.6.4 Kaubas kasutatavate materjalide pinnavigastuste (nt. kraaped, muljumised) puhul, kui need on tekkinud peale kauba vastuvõtmist Ostja poolt.
7.6.5 Akna ja/või klaaspakettide pinnavigastused (muud defektid, mis ei ole visuaalselt märgatavad kahe meetri kauguselt tavalise valgustuse korral).
7.6.6 Klaaspaketi peale kleebitavad dekoratiivliistud.
7.6.7 Klaaspaketi termiline purunemine.
7.6.8 Klaaspakettide sise- ja välispindadele tekkiv kondensaat.
7.6.9 Tooted, mis on paigaldatud tootele mittesobivattesse tingimustesse. (Näiteks: liigniiskus, temperatuuride erinevus jne.)
7.6.10 Defektid, mis on tekkinud reguleerimata toote kasutamisest.
7.6.11 Toode, mille külge on kinnitatud lisad. (Näiteks: ruloo, ribakardinad jne.)
7.6.12 Peale tellimuse kinnitamist või tarnet avade suuruse muutmisest tingitud toodete mittesobivus.
7.7 Klaasi puhtust hinnatakse järgmistes tingimustes: valgustus: loomulik, hele, mis ei põhjusta peegeldust; vaatamisnurk: 90kraadi (otsesuunas vastu klaasi); vaatamiskaugus: 2 meetrit. Klaaspaketi klaasitahvlite sisepinnad peavad olema puhtad. Neil ei tohi olla tolmu, absorbent ainet, liimmastiksi ülevoolamist või muud ebapuhtust, mis takistab klaasi läbinähtavust.
7.8 Ostjapoolne akende hooldus: Korrapärase hooldusega kindlustab Ostja, et akna tuule-, müra- ja tolmupidavus ei vähene ka pika kasutusaja jooksul. Aknad vajavad regulaarset hooldust vähemalt 1 kord aastas.
7.9 Hoolduse sisse kuulub: Sulustussüsteemi puhastamine ja õlitamine, hingede puhastamine ja õlitamine ja tihendite puhastamine tolmust ning määrimine silikoonõliga.
7.10 Defekti ilmnemisel seisneb Müüja garantii defektse osa remondis või uuega asendamises. Kui aknad ei vasta olulisel määral müügi- ja töövõtulepingus kokkulepitud tingimustele või seda ei saa olulisel määral kasutada ettenähtud otstarbel, kohustub Müüja garantiitähtaja jooksul tasuta aknad asendama. Teenusteta kauba tellimuse korral tasub transpordikulu ostja.
7.11 Ostja poolt esitatud pretensiooniga kaasneva vaidluse erimeelsuse korral, kaasatakse Poolte poolt aktsepteeritav sõltumatu ekspert juhul kui Pooled on selles eelnevalt kokkuleppinud Ekspertiisikulud tasub ekspertiisi tellija. Juhul, kui ekspertiis tõestab Ostja pretensioonide alusetust, on Müüjal õigus ekspertiisi kulud Ostjalt sisse nõuda. Juhul, kui ekspertiis tõestab Ostja pretensioonide õigsust, hüvitab Müüja ekspertiisi kulud Ostjale.
7.12 Garantii ei laiene tekkinud puudustele juhul, kui toote paigaldus ei vasta Müüja paigaldusjuhendile (v.a. kui toote paigalduse teostas Müüja), Ostja kasutab tooted selleks mitteettenähtud eesmärkidel, tooted on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud Ostja või kolmas isik, Ostja on iseseisvalt tooted täiendanud või modifitseerinud.

8 MUU

8.1 Lepingu muutmine toimub Poolte kokkuleppel, kui Lepingus ja Üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti.
8.2 Lepingu tingimused on konfidentsiaalsed, kumbki Pool ei või neid ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta kolmandale isikule avaldada. Eeltoodu ei kehti Lepingu tingimuste avaldamise suhtes Poolte audiitoritele, advokaatidele, kohtule või isikutele, kellel tulenevalt õigusaktidest on õigus lepingu sisust teada saada, samuti isikutele, kelle jaoks lepingu sisust teadlik olemine on vältimatult vajalik, nagu Poolte pädevad töötajad, juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jms.
8.3 Vajadusel võib Müüja edastada Ostja andmed (k.a. isikuandmed) õigusteenuse osutajale, kohtule, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtjatele ja isikutele, kellel on andmete teadasaamiseks seadusest tulenev õigus. Müüjal on õigus kasutada ja töödelda Ostja andmeid (k.a. isikuandmeid) ka Ostjale pakkumuste tegemiseks ja Ostja teavitamiseks Müüja uutest toodetest ja uudistest.
8.4 Müüjal on õigus loovutada Lepingust tulevad nõuded Ostja vastu ilma Ostja nõusolekuta osaliselt või tervikuna mistahes isikutele, s.h. inkasso- ja/või teistele nõuetega tegelevatele ühingutele.
8.5 Lepingus ja Üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.6 Kinniehitatud rõdu ei ole võimalik võtta kasutusele eluruumina. Rõdu kinniehitus ei vasta kehtivatele ehitusnormidele, selle betoonpaneelid ei ole soojustatud ning ehituslikult ei ole tagatud nende niiskuskindlus. Juhul, kui klient otsustab rõdu siiski kinni ehitada, võtab ta omale vastutuse kirjeldatud riskidest tulenevate ohtude osas (paneelide vahelt sisse tungiv vesi ning sellega kaasnevad probleemid s.h. siseviimistluse kahjustused jne). Rõdu kinniehituse korral soovitame Teil kindlasti tellida projekt, kus on näidatud ära sadevete ärajuhtimine ning tellida vastav lahendus ehitusfirmalt.
8.7 Profiili peal olevad kiled eemaldada koheselt peale paigaldust! Dnimo Oü spetsialistid soovitavad mitte ladustada aknaid koos kaitsekiledega päikese kätte. Probleemide vältimiseks soovitame eemaldada kiled koheselt peale kauba kättesaamist. Samuti ei ole soovitatav ladustada aknaid päikese kätte kohakuti, vältimaks luubiefekti teket.